Reklam

HZ.MUHAMMED (S.A.V) Mucizeleri

3 ay önce

Mescidi Nebevî ilk yapıldığı sırada minbersizdi. Resûli Ekrem, hutbe îrad buyurduklarında kuru bir hurma kütüğüne dayanırdı. Uzun müddet böyle devam etti. Bilâhare, ashabın isteği üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Artık Efendimiz buraya çıkıp halka hitabta bulunuyordu. Resûli Ekrem, yapılan minbere çıkıp ilk hutbesini okuduklarında, hâmile deve ağlayışını andıran acı sesler ve ağlamalar duyuldu. Baktılar; ortalıkta ne hâmile deve ne de deve...

3 ay önce

PEYGAMBER EFENDİMİZN AKRABALARINI İSLAMA DAVETİ VE BİR TASTAKİ KUCUK ET  PARCASININ  HERKESE YETMESİ VE HATTA ARTMASI ..... İYİ OKUMLAR  İLK İŞ: YAKIN AKRABALARI DAVET Halkı, İslâm'a açıktan davete nereden başlayacağı, Resûi Ekrem'e bizzat Cenâbı Hakk tarafından vahiyle bildirildi:"(Ey Resulüm!..) Sen, önce en yakın akraba ve hısımlarını (Allah'ın dinine davet ederek) âhiret azabıyla korkut!"239 Resûli Ekrem, bu işe girişmenin kolay olmayacağını biliyordu. Bu sebeple...

3 ay önce

ZÂTÜRRİKA GAZASI (Hicret 'in 4. senesi Cemaziyelevvel ayı / Milâdî 625) Benî Nadir Yahudilerinin Medine'den sürgün edilmelerinden iki ay sonraydı. Enmar ve Salebe Oğulları Kabilelerinin Müslümanlarla çarpışmak üzere toplanmış oldukları haberi Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimiz, derhâl hazırlanarak, 400 (veya 700) mücâhidle Medine'den yola çıktı, Zatürrika mevkiine kadar ilerleyip orada karargâhını kurdu. Müşrikler, mücâhidlerle çarpışmayı göze alamadıklarından dağ başlarına çekilmişlerdi. Geride sâdece bir kadın kalmıştı...

3 ay önce

ORDUYA VERİLEN ZİYAFET Hendek kazı işini bir an evvel bitirmek için durmadan dinlenmeden çalışan Müslümanlar, doğru dürüst yiyecek bir şeyler de bulamıyorlardı. Zîra, o yıl Arabistan'da şiddetli bir kıtlık ve kuraklık hüküm sürüyordu; Medine de bu kıtlık çemberinin içindeydi. Kazı işi devam ediyordu. Bir gün, Hz. Cabir b. Abdullah, evine vararak, hanımına, "Resûlullah'ı (s.a.v.) son derece acıkmış gördüm. Başkası olsaydı bu açlığa...

3 ay önce

On Musluklu Çeşme Gibi... Hudeybiye'de Müslümanların yerleştiği saha susuz bir yerdi. Bu yüzden o gün susuz kalmışlardı. Bir ara Peygamber Efendimizin abdest ibriğinden abdest almak istediğini görünce koşuştular. Resûli Ekrem, "Ne oluyor, size?.." diye sordu. "Mahvolduk yâ ResûlallahL" dediler, "Yanımızda senin ibriğindeki sudan başka ne içecek, ne de abdest alacak su var!" Resûli Ekrem Efendimiz, elini ibriğin üzerine koydu, "Alınız, Bismillah!" buyurdu. O anda...

3 ay önce

Hasta ve yaralıların, Peygamber Efendimizin eli veya nefesiyle birden şifa bulması, çok sık görülmüş olan mucizelerdendir. Çünkü hemen hepsi, bereket mucizeleri gibi ihtiyaç zamanında gerçekleşmiş ve bir çok insan tarafından görülmüştür.  Şimdi, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen o yüce peygamberin bu mucizelerini seyredelim.  Allah tarafından henüz dünyada iken Cennetle müjdelenen on kişiden (aşere-i mübeşşere'den) biri olan İslâm ordusu başkumandanı Hazreti Sa'd bin...

3 ay önce

Mucizelerin genellikle ihtiyaç vaktinde gerçekleştiğini ve böylelikle henüz îmana gelmemiş olanlara Allah'ın varlığı konusunda bir ipucu verilirken, müslümanlarm îmanlarının kuvvetlendiğini belirtmiştik.  Şimdi ise, Peygamberimizin suyla ilgili mucizelerini ele alacağız. * * *   Peygamberimizin özel hizmetinde bulunan Hazreti Câbir anlatıyor:  "Buvat Gazve'sinde (harbinde), Peygamber Efendimiz ferman etti:  — Abdest almaları için (sahabilere) seslen.  Ben, denileni yapınca, suyun olmadığı söylendi.  Peygamberimiz:  — Bir parça su bulunuz, dedi.  Çok az miktarda vardı,...

3 ay önce

SAADET ASRINDAN CENNET MANZARALARI  Efendimiz'in gösterdiği mucizelerden çoğu hayatında iken meydana gelmiş ve yanındakiler tarafından görülmüştür. Peygamberimizin geleceğe dair verdiği haberler ise, bazen asırlar sonra aynen gerçekleşerek mucizeye dönüşmüştür.  Bu ikinci gruptaki mucizelerden bazılarını hep birlikte görelim:  GELECEKLE İLGİLİ MUCİZELER  Peygamberimiz, İslâmiyetin henüz ilk yıllarındaki sıkıntılar yaşanırken, etrafında halkalanan az sayıdaki sahabeye şu müjdeyi vermiştir:  "Siz bütün düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Ayrıca hem Mekke'yi, hem Hayber'i,...

3 ay önce

Peygamberimizin duası sonucunda gerçekleşen mucizeler o kadar çoktur ki, sayı ile hesap edilemez. Pek çok örneklerinden sadece birkaçını göreceğiz.  Daha önce de belirttiğimiz gibi, Efendimizin yağmur yağması için yaptığı bütün dualar, o mübarek ellerini henüz indirmeden kabul edilmişti.  İmam Buhari ve Müslim, bunlardan bir tanesini şöyle anlatmıştı:  "Yağmur için Peygamberimizden dua istenildiğinde, Efendimiz dua etti. Öyle bir yağmur geldi ki, bu sefer de...

3 ay önce

Peygamberimizin Mucizelerinden Bir Kısmı Hazreti Muhammed'i Peygamberlikle vazifelendiren Allah, O'na mucizeler nasib etmiş, herkes O'nun peygamber olduğunu anlasın diye.Yaratıkların bütünü Allah'ın mucizeleridir. Bu mucizelerden bir kısmını Resulünün şahsında gerçekleştirmiştir.Peygamberimizin gösterdiği mucizelerden bâzıları şöyledir:O'nun en büyük mucizesi Kur'ân-ı Kerim'dir ki, asırlara hükmetmiş, her asırda üstün insanlar yetişmiştir.O'nun hayatı öyle bir mucize ki sünnet-i seniyesine ittiba eden kurtulmuş.Hicretin ilk yıllarında sahabeye haber vermiş:Umum...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık