Reklam

"Cennet" ile Etiketlenen Konular

3 yıl önce

Cennet  ve Cehennem ile alakalı hadisler çoktur; bunlardan bir kısmı şöyledir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Salih kullarım için ben, Cennet'te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım." (et-Tâc, el-Câmiu li'l-Usül, fî ahâdisi'r-Rasul, V, 402). Başka bir hadislerinde de, Rasûlullah (s.a.s.) Cennet'in gümüş ve âltın kerpiçten yapıldığını, harcının...

3 yıl önce

ORUÇ Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1793 İbn Ömer (r.a.) şöyle anlatır: Hz. Peygamber (a.s.) Ramazandan bahisle: “Hilali görmedikçe oruç tutmayınız. Ve yine hilali görmedikçe iftar etmeyiniz (bayram yapmayınız). Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse, hilal için takdir (yani hesap) yapınız” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1795 Ebu...

3 yıl önce

“Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak,başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatmetmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde bir tesbih , bir tahmid , bir tekbir , bir tehlil söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid, tekbir ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün gec…eleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.) Kadir gecesi üç defa “La...

3 yıl önce

İşte bu söylediğimiz cehennemin genişliği ve vadilerin derecelere bölünmesidir. Bunlar da dünyanın vadileri ve şehvetleri ade-dincedir. Kapılarının adedi ise, kulun kendileriyle isyan ettiği yedi âzanın adedi kadardır. O kapıların biri diğerinin üstündedir. En üstündekine Cehennem, sonrakine Sekar, sonrakine Lezza, sonrakine Hutame, sonrakine Sair, sonrakine Cahîm, sonrakine Hâviye denir. Şimdi Hâviye’nin derinliğini dikkatle izle! Zira onun derinliğinin hududu tıpkı dünya şehvetlerinin derinliğinin...

3 yıl önce

Yüzü simsiyahtı. Ama kendisi boyamamıştı ki! … Kaldı ki, kalbi bembeyazdı. Buna rağmen onu basite alanlar vardı. Dedi ki: ‘Ya ResûlAllah, yüzümün siyahlığı cennete girmeme mani midir? ‘ ‘Asla! ‘ ‘O halde beni niçin insanlar hor görüyorlar, kimse bana niçin kızını vermiyor? ‘ ‘Amir bin Veheb’in evine git ve Resûlullah selamı var, kerimeni bana nikahlamanı emretti” de. Siyah yüzlü genç hemen adrestedir. Kızın yanında babaya selamı aynen tebliğ eder ve teklifi...

3 yıl önce

Kıyamet sözlükte geçen anlamıyla yalnız kalkmak, dirilmek anlamında değildir. Bu tabir canlı ve cansız bütün yaratıklara şamil umumi bir imha ve yeniden dirilme gibi iki safhalı bir olay bildirmektedir. Yani bütün canlıların helak oldukları güne Kıyamet dendiği gibi, bütün ölülerin tekrar diriltikleri günede Kıyamet denir. Kıyâmet, Allah inancından sonra İslâm’ın ikinci temel inancı olan Âhiret hayatının ilk aşamasını oluşturur. Genel bir...


Yukarı Çık