Reklam

HADIS

3 yıl önce

Cennet  ve Cehennem ile alakalı hadisler çoktur; bunlardan bir kısmı şöyledir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Salih kullarım için ben, Cennet'te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım." (et-Tâc, el-Câmiu li'l-Usül, fî ahâdisi'r-Rasul, V, 402). Başka bir hadislerinde de, Rasûlullah (s.a.s.) Cennet'in gümüş ve âltın kerpiçten yapıldığını, harcının...

3 yıl önce

305. İbni Ömer ve Aişe radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.” Açıklamalar Hadis-i şerifteki “Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım” ifadesinin anlamı, Cebrail bu konuda Allah Teala’dan bir emir getirecek ve miras taksiminde -tıpkı akraba gibi- komşuya da hak tanıyacak sandım demektir. Komşularımız, ev...

3 yıl önce

Avf b. Mail el-Eşcai (ra) anlatıyor: Biz yedi veya sekiz ya da dokuz arkadaş Rasulullah’ın (sav) yanında idik. Rasulullah (as) bize: “ALLAH’ın Rasulüne biat etmez misiniz?” dedi. Bunun üzerine biz ellerimizi açarak: “Biz sana biat etmiştik ya RasulALLAH (daha) neye biat edeceğiz?” dedik. Rasulullah da (as) “ALLAH’a kulluk edeceğinize, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, beş vakit namazı kılacağınıza, (başınızdakiler hayırla emrettiğinde) itaat edeceğinize -ve...

3 yıl önce

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır. 2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır. 3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et. 4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun. 5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir. 6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır. 7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır. 8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır. 9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir. 10-Ed-dellü alel hayri kefailihiayra vesile olan yapan...

3 yıl önce

1425. Muaz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve: “Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum” buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti: “Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik: Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!.” Açıklamalar Hadîs-i şerifin...

3 yıl önce

379. Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!” (Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et’ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11) Açıklamalar Sevgili Peygamberimiz, İslam’a...

3 yıl önce

Bir Arkadaşimizla Yaptigimiz Hadis Ezberleme Dersimizde Ezberledigimiz Hadisler Allah Kabul etsin inşallah.. Amin 1-münafığın alametleri 3 tür: yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek 2-ameller niyetlere göre değerlendirilir 3-allahu telalya amellerin em sevimlisi azda olsa devamlı olanıdır 4-her iyi iş sadakadır 5-insanlara rahmet etmeyene allahta rahmet etmez 6-kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz 7-temizlik imanın yarısıdır 8-abdest müminin silahıdır 9-cennet cömertler yurdudur 10-bismillah de sağ elinle ye 11-insan sevgili ile beraberdir 12-ilmin afeti unutmaktır 13-önce selam sonra...

3 yıl önce

İki Meleğin sevabını yazamadığı Hadis Abdullah b. Ömer (r.anhuma) da, bize şu hadisi riva*yet eder:Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “ALLAH’ın kullarından biri: Ya Rabbi, leke’l-hamdu kemâ yenbaği li celâli vechike ve H azimi sultânike (: Ey benim Rabbim, Senin zatının celâlına ve Senin hakimiyetinin azametine layık biçimde Sana hamd olsun), dedi. Bu hamd, kulun amelini yazmakla görevli iki meleği aciz bırakarak, nasıl yazacaklarını bilemediler. Bunun...

3 yıl önce

3267 – Hz. Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim.” Tirmizi, Rada’ 10, (1159). 3268 – Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer.” Tirmizi, Radâ 10, (1161). 3269 – Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)...

3 yıl önce

**Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allaha ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helâl değildir”Buhârî, Taksîru’s-Salât 4; Müslim, Hacc 419, 422, (1339); Muvatta, İsti’zân 37, (2, 979); Ebü Dâvud, Menâsik 2, (1723-1725); Tirmizî, Radâ 15, (1170) ***Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam)...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık